Nginx网站架构实战——07、Location之正则匹配-linux安全运维_跨零代码

跨零代码为大家提供高品质的运维解决方案,请大家多多来访,跨零不胜感激,在此谢过。

前言:

Nginx网站架构实战——01、Nginx介绍及编译安装:传送门

Nginx网站架构实战——02、Nginx信号量:传送门

Nginx网站架构实战——03、nginx虚拟主机配置:传送门

Nginx网站架构实战——04、nginx日志管理:传送门

Nginx网站架构实战——05、nginx定时任务完成日志切割:传送门

Nginx网站架构实战——06、Location详解之精准匹配:传送门

Location之正则匹配

精准匹配与普通匹配冲突的时候,精准先发挥作用。

     location = /index.htm {       root  /var/www/html/;       index index.html index.htm;     }     location /index.htm {       root  /usr/local/nginx/html;       index index.html index.htm;     } 

普通匹配与正则匹配冲突的时候,正则先发挥作用。

     location /index.htm {       root  /usr/local/nginx/html;       index index.html index.htm;     } 下面的正则匹配,图片将会访问/var/www/image/tj.jpg     location ~ image {       root /var/www/;       index index.html;     } 

创建图片文件夹来做正则表达式

 [root@tiejiang www]# cd [root@tiejiang ~]# cd /var/www/ [root@tiejiang www]# mkdir image [root@tiejiang www]# cd image/ [root@tiejiang image]# wget http://kua0.com/wp-content/uploads/2016/06/tiejiang.org_2016-06-29_09-00-03.jpg [root@tiejiang image]# vim /usr/local/nginx/html/index.html   <img src="./image/tj.jpg" />    //添加这一行代码   [root@tiejiang image]# cd /usr/local/nginx/ [root@tiejiang nginx]# vim conf/nginx.conf     location /index.htm {       root  /usr/local/nginx/html;       index index.html index.htm;     }     location ~ image {       root /var/www/;       index index.html;     } [root@tiejiang nginx]# ./sbin/nginx -s reload 

Nginx网站架构实战——07、Location之正则匹配


//下面这个css和插件后台设置的主题有关系,如果需要换样式,则需要修改以下CSS名称

从零到一,创造未来!跨零代码综合IT问题解决服务站,欢迎你的到来。运维教程 只为你绽放。

本文固定链接: http://kua0.com/2019/02/02/nginx网站架构实战-07、location之正则匹配-linux安全运维_跨/

为您推荐

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注